STEŚ-R dla obwodnicy Międzyborza
w ciągu drogi krajowej 25

/ DATA PODPISANIA UMOWY

07/06/2021 r.

/ WARTOŚĆ UMOWY

2 944 620 zł

/ DATA REALIZACJI

26/06/2024 r.

/ NAZWA INWESTYCJI
 
STEŚ-R dla obwodnicy Międzyborza
w ciągu drogi krajowej 25


Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla zadania pod nazwą:
„Budowa obwodnicy Międzyborza w ciągu drogi krajowej nr 25” wraz z materiałami do decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą: „Budowa obwodnicy Miedzyborza w ciągu drogi krajowej nr 25".

Orientacyjny obszar analiz związanych z wyznaczeniem przebiegu obwodnicy

Plan orientacyjnyOpracowanie obejmuje

  • wykonanie dokumentacji „STEŚ-R” – Studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (KP) wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w celu realizacji zadania w systemie Projektuj i buduj
  • udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie postępowania administracyjnego o udzielenie zamówienia na realizację zadania w systemie Projektuj i buduj

Cel opracowania
 

Stadium STEŚ-R - pierwszy etap o charakterze ogólnym
  • wstępne określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustalenie jego efektywności
  • uściślenie przebiegu tras poszczególnych wariantów (na podstawie analizy wariantów i uzyskanych opinii) oraz ostateczne uzyskanie typów oraz podstawowych parametrów technicznych obiektów budowlanych
  • dostarczenie informacji do podjęcia wstępnej decyzji inwestorskiej w sprawie celowości, zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania inwestycyjnego
  • uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Stadium KP i PFU - drugi etap stanowiący uszczegółowienie opracowanych w pierwszym etapie rozwiązań
  • uściślenie zakresu rzeczowego i finansowego polegające na ustaleniu szczególnych rozwiązań geometrycznych dróg, konstrukcji drogowych obiektów inżynierskich, granic terenowych zadania inwestycyjnego oraz pomiaru robót i ich kosztorysu dla kluczowych elementów przedsięwzięcia
  • określenie wytycznych do projektu budowlanego

Lokalizacja Inwestycji
 

Zadanie inwestycyjne „Budowa obwodnicy Międzyborza w ciągu drogi krajowej nr 25” zlokalizowane będzie w województwie dolnośląskim, powiecie oleśnickim, na terenie gminy Międzybórz

Zakładane parametry techniczne*
 

klasa techniczna GP
przekrój poprzeczny 1x2
szerokość pasa ruchu 3,5 m
szerokość poboczy gruntowych 1,5 m
nawierzchnia bitumiczna
kategoria ruchu KR5
dopuszczalne obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
* Docelowe parametry techniczne zostaną dobrane przez Wykonawcę na dalszym etapie prac